Villkor

OBS! Detta juridiska meddelande gäller hela innehållet på denna webbplats under domännamnet www.Flexitol.co.uk (hemsida) och all e-post mellan oss och dig. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor oavsett om du registrerar dig hos oss eller inte. Använd inte denna webbplats om du inte godkänner dessa villkor. Detta juridiska meddelande har utfärdats av Thornton and Ross Ltd (nedan kallat företaget).

 

1. INLEDNING

1.1 Du kan besöka de flesta delar av denna webbplats utan att behöva registrera dina personuppgifter hos oss.

1.2 Genom att besöka denna webbplats godkänner du detta juridiska meddelande i sin helhet. Om du inte godkänner detta juridiska meddelande i sin helhet måste du lämna webbplatsen omedelbart.

1.3 Företaget kan ändra detta juridiska meddelande när som helst genom att uppdatera denna information. Besök denna webbplats med jämna mellanrum för att granska aktuellt juridiskt meddelande eftersom det är bindande för dig. Vissa bestämmelser i detta juridiska meddelande kan ersättas av andra uttryckliga rättsliga meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor på denna webbplats.

2. LICENS

2.1 Du får skriva ut och ladda ned utdrag från denna webbplats för eget bruk under förutsättning att:

(a) inga dokument eller tillhörande grafik/bilder på denna webbplats modifieras på något sätt,

(b) ingen grafik/inga bilder på denna webbplats används separat från tillhörande text, och

(c) företagets upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden och detta tillståndsmeddelande visas på alla kopior.

2.2 Om inget annat anges tillhör upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till allt material på denna webbplats (inklusive fotografier och grafiska bilder) företaget eller dess licensgivare. För detta juridiska meddelandes ändamål är all användning av utdrag från denna webbplats, annat än enligt punkt 2.1 ovan, förbjuden. Om du bryter mot något av villkoren i detta juridiska meddelande upphör din rätt att använda denna webbplats och du måste omedelbart förstöra alla nedladdade eller utskrivna utdrag från denna webbplats.

2.3 I enlighet med punkt 2.1 får inga delar av denna webbplats reproduceras eller lagras på andra webbplatser eller omfattas i offentliga eller privata elektroniska arkiveringssystem eller arkiveringstjänster utan att företaget först gett sitt skriftliga tillstånd.

2.4 Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas genom detta juridiska meddelande är förbehållna.

3. TILLGÅNG I SAMBAND MED SERVICE

3.1 Företaget försöker säkerställa att denna webbplats är tillgänglig dygnet runt och kan inte hållas ansvarigt om webbplatsen av något skäl är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under en period.

3.2 Tillgången till denna webbplats kan temporärt upphävas utan föregående meddelande i händelse av systemfel, underhåll, reparation eller av andra orsaker bortom företagets kontroll.

4. BESÖKARES MATERIAL OCH UPPFÖRANDE

4.1 Allt material som du skickar in till eller lägger upp på denna webbplats betraktas som icke-konfidentiellt och icke-ägandeskyddat material, utöver personuppgifter, som omfattas av integritetspolicyn. Företaget har inga förpliktelser vad gäller sådant material. Företaget och dess utsedda personer har rätt att fritt kopiera, lämna ut, distribuera, införliva och på annat sätt använda sådant material och alla data, bilder, ljud, texter och andra objekt som ingår, för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

4.2 Du har inte rätt att via webbplatsen lägga upp eller överföra material som:

(a) är hotfullt, ärekränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, smädligt, uppmanar till hat mot etniska grupper eller diskriminering, hotande, anstötligt, upproriskt, hädiskt, utgör ett brott mot tystnadsplikten eller den personliga integriteten eller kan vara upprörande eller förorsaka besvär, eller

(b) du inte har alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden för, eller

(c) utgör eller uppmuntrar beteende som skulle kunna betraktas som brottsligt, leda till skadeståndsanspråk eller på annat stå i strid med gällande lag eller inkräkta på tredje parts rättigheter i Storbritannien eller något annat land i världen, eller

(d) är skadligt (inklusive, men inte begränsat till datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, skadade data eller annan skadlig programvara eller skadliga data).

4.3 Du får inte missbruka denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, genom att hacka den).

4.4 Företaget kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller följa domstolsbeslut som begär eller beordrar att företaget avslöjar identiteten på eller lokaliserar någon person som publicerar material som strider mot punkt 4.2 eller 4.3.

5. LÄNKAR TILL OCH FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

5.1 Länkar till tredje parts webbplatser på denna webbplats tillhandahålls endast för användarens bekvämlighet. Om du använder någon av länkarna lämnar du denna webbplats. Företaget har inte granskat alla dessa utomstående webbplatser och har ingen kontroll över och kan inte hållas ansvarigt för sådana webbplatser, deras innehåll eller tillgänglighet. Företaget rekommenderar därför inte eller lämnar inga utfästelser om sådana webbplatser, eller eventuellt material som finns där eller eventuella resultat som uppstår till följd av att du använder webbplatserna. Om du besöker någon av dessa utomstående webbplatser som är länkade till denna webbplats gör du det helt och hållet på egen risk.

5.2 Du får endast skapa länkar till denna webbplats under förutsättning att du enbart länkar till och inte kopierar webbplatsens hemsida, och under villkor att:

(a) du inte tar bort, förvränger eller på annat sätt ändrar webbplatsen storlek eller utseende,

(b) du inte skapar en ram, webbläsare eller gränsmiljö runt denna webbplats,

(c) du inte ger intryck av att företaget stödjer några produkter eller tjänster än sina egna,

(d) du inte förvanskar eller agerar missvisande vad gäller din relation med företaget,

(e) du inte använder några varumärken på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från företaget,

(f) du inte länkar från en webbplats som inte ägs av dig, samt

(g) att din webbplats inte innehåller material som kan betraktas som osmakligt, anstötligt, obscent eller kontroversiellt, eller material som inkräktar på immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör annan person eller på annat sätt strider mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

5.3 Företaget förbehåller sig rätten att återkalla rätten i punkt 5.2 för brott mot dessa villkor och att vidta de åtgärder som anses lämpliga.

5.4 Du är skyldig att ersätta företaget fullt ut för förluster eller skador som åsamkats företaget eller dess koncernföretag till följd av brott mot punkt 5.2.

6. ANSVARSFRISKRIVNING

6.1 Företaget gör allt för att säkerställa att informationen på den här webbplatsen stämmer, men kan inte garantera att materialet på denna webbplats är fullständigt och korrekt. Företaget kan när som helst, och utan föregående meddelande, ändra materialet, produkterna eller priserna som tillhandahålls på denna webbplats. Materialet på denna webbplats kan vara föråldrat och företaget förbinder sig inte att uppdatera sådant material.

6.2 Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst bestämmelser, villkor eller garantier. Företaget tillhandahåller denna webbplats till dig och utesluter i den utsträckning lagstiftning tillåter, alla utfästelser, garantier, villkor och andra bestämmelser (inklusive, men inte begränsat till, underförstådda lagstadgade bestämmelser om tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och användning av rimlig omsorg och kompetens) som skulle kunna gälla utöver denna webbplats vid sidan av detta rättsliga meddelande.

7. SKADESTÅNDSANSVAR

7.1 Företaget, annan part (oavsett om parten är involverad i att skapa, producera, underhålla eller leverera denna webbplats eller inte) och andra av koncernens företag, styrelseledamöter, chefer, anställda, aktieägare eller ombud frånsäger sig allt ansvar och all ersättningsskyldighet för eventuella belopp, förluster eller skador som du eller tredje part kan åsamkas (inklusive, men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador eller förluster, straffskadestånd, följdskador, inkomst- eller vinstbortfall, förlust av goodwill, data, avtal, användning av ekonomiska medel, eller förluster eller skador som uppstår från eller i samband med verksamhetsavbrott och oavsett om de baseras på skadeståndsanspråk (inklusive, utan inskränkningar, försumlighet) avtalsbrott eller annan grund) i samband med denna webbplats eller i samband med användning, oförmåga till användning eller som resultat av användning av denna webbplats, eventuella webbplatser som är länkade till denna webbplats eller material på dessa webbplatser. Det kan gälla förlust av data eller skador på grund av virus som kan infektera datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av att du besökt, använt eller surfat på denna webbplats, laddat ned material från denna webbplats eller från webbplatser som är länkade till denna webbplats.

7.2 Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att utesluta virus från denna webbplats, men vi kan inte garantera att detta kommer att lyckas och kan således inte hållas ansvariga för sådana virus. Vi rekommenderar att du vidtar alla lämpliga skyddsåtgärder innan du laddar ned information från denna webbplats.

7.3 Inget i detta juridiska meddelande utesluter eller begränsar företagets ansvar i samband med:

(a) dödsfall eller personskada som orsakats av försumlighet (såsom detta begrepp definieras i Unfair Contract Terms Act 1977), eller

(b) bedrägeri, eller

(c) missuppfattning vad gäller en grundläggande fråga, eller

(d) allt ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

7.4 Om din användning av material på denna webbplats har lett till behov av service, reparation eller korrigering av utrustning, programvara eller data, ansvarar du för samtliga kostnader.

7.5 Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadelösa från alla skadeståndsanspåk, skador, kostnader och utgifter som uppstår till följd av att du brutit mot något av dessa villkor.

8. GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Detta juridiska meddelande regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. I tvister som uppstår i samband med detta juridiska meddelande har de engelska domstolarna exklusiv jurisdiktion.

9. TÄVLINGAR

9.1 Öppna för alla medborgare från 16 år och uppåt i Storbritannien, Kanalöarna och Isle of Man, med undantag av anställda och familjemedlemmar till initiativtagaren och dennes närstående företag samt agenturer eller andra personer som är professionellt kopplade till kampanjen.

9.2 Varje namngivet bidrag kan endast vinna ett pris per tävling.

9.3 Svaren som lämnas in till tävlingarna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och interna syften. Alla som medverkar i tävlingen samtycker därför till att ge initiativtagaren och dennes ombud en permanent, icke-exklusiv och världsomspännande rätt att använda de inlämnade svaren i valfria medier. Deltagare frånsäger sig även eventuella moraliska rättigheter enligt Copyright, Designs and Patents Act 1988. Genom att delta i tävlingen lämnar vinnaren över upphovsrätten och alla immateriella rättigheter till sitt tävlingsbidrag till initiativtagaren, vilket även omfattar alla texter som lämnats in.

9.4 Detaljerad information om priset anges på tävlingssidan eller här nedan.

9.5 Priset är det som anges och kan inte betalas ut i kontanter.

9.6 Ofullständiga, olagliga, oläsliga, oanständiga eller försenade tävlingsbidrag kommer inte att mottas. Initiativtagaren kan inte hållas ansvarig för eventuella internetavbrott eller fel i de elektroniska systemen.

9.7 Varje bidrag som lämnas in under tävlingarnas gång kommer att bedömmas av en jurypanel, juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Om du vill ha detaljerad information om juryn, kontakta Flexitol Competitions, Mosquito, 20 Dale Street, Manchester, M1 1EZ. Förutom där lottdragning nämns, kommer slumpmässigt urval att ske.

9.8 Genom att delta i kampanjen accepterar deltagarna att följa dessa villkor och initiativtagarens beslut som är slutgiltigt i alla frågor som rör kampanjen. Initiativtagaren förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra kampanjerna vid oförutsedda händelser som ligger utanför initiativtagarens rimliga kontroll. Initiativtagaren förbehåller sig rätten att avsluta eller tillfälligt avbryta presenterade kampanjer vid tekniska problem eller andra problem som kan äventyra deras integritet.

9.9 Vi kommer att samla in deltagarnas personuppgifter och deltagarna kommer att få tacka ja eller nej till marknadsföringsmaterial från Flexitol när de lämnar in sina personuppgifter. Alla kampanjer som presenteras på denna webbplats och dessa villkor faller under engelsk lag och omfattas av de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

Initiativtagaren till tävlingen är Flexitol, Thornton and Ross LTD Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH.